red-cp-background

commited-to-responsible-sourcing

Colgate-Palmolive zet zich in om materialen en diensten op verantwoorde wijze in te kopen, dat wil zeggen met het doel om geen schade toe te brengen aan of het uitbuiten van mensen of het milieu. Ter ondersteuning van onze inzet voor Verantwoord inkopen richten we ons op vier belangrijke pijlers: bescherming van het milieu, ethische arbeidspraktijken, gezondheid en veiligheid van mensen, en zakelijke integriteit.

Door de uitvoering van de Colgate-programma's, -beleidslijnen en -initiatieven die hier worden gedeeld, blijven wij gestaag vooruitgang boeken op ons traject van verantwoorde inkoop. Colgate beoordeelt en benchmarkt voortdurend haar beleid en evalueert de leveranciers en de industrieën waarin zij actief zijn om ervoor te zorgen dat de ingrediënten op verantwoorde wijze worden ingekocht.

Fundamenteel voor onze betrokkenheid zijn vier belangrijke beleidslijnen en initiatieven; onze gedragscode voor derden, de veiligheid van onze ingrediënten waarborgen, onze due diligence-praktijken met derden en onze focus op klimaatverandering en waterbeheer.

GEDRAGSCODE VOOR EXTERNE PARTIJEN

De gedragscode voor externe partijen van Colgate, die onze verwachtingen overlegt over het ethische gedrag dat wij verwachten van onze leveranciers, distributeurs, agenten, klanten, onderzoekspartners en alle andere derden met wie wij werken. Wij eisen van onze externe partijen dat zij redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de Gedragscode voor derden van Colgate in hun hele organisatie wordt gecommuniceerd en beschikbaar wordt gesteld aan hun werknemers en onderaannemers die voor Colgate werken. De gedragscode van Colgate voor derde partijen is standaard opgenomen in onze aankoop- en serviceovereenkomsten. 

De kracht van de reputatie van Colgate is niet alleen gebaseerd op ons eigen gedrag, maar ook op de handelingen van degenen met wie wij zaken doen. Daarom streven we ernaar alleen te werken met derden die onze waarden delen en dezelfde hoge ethische normen hanteren.

 

INGREDIËNTVEILIGHEID
De veiligheid van elk ingrediënt en elk product dat wij op de markt brengen, vormt de kern van de waarden van Colgate-Palmolive. Wij streven er niet alleen naar veilige producten te maken, maar ook producten te maken met ingrediënten en processen die een minimale impact hebben op de wereld om ons heen. Onze wetenschappers streven ernaar om producten te ontwikkelen die milieuvriendelijk en effectief zijn, en tegelijkertijd te garanderen dat ze voldoen aan onze hoge productnormen. Alle ingrediënten die we voor onze producten inkopen en gebruiken zijn veilig voor mens en milieu. Ze voldoen aan onze strenge veiligheidsnormen en alle toepasselijke overheidsvoorschriften overal ter wereld. Zie voor meer informatie ons Beleid inzake Ingrediëntveiligheid.

 

SCREENING VAN DERDE PARTIJEN EN DUE DILIGENCE
Colgate streeft ernaar om zaken te doen met ethische derde partijen. Als eerste stap naar het zakendoen met leveranciers of dienstverleners ondergaan alle derde partijen een screening op diverse watch lists, sanctielijsten, negatieve media en wettelijke meldingen van overtredingen. Na de eerste screening worden derden die zakendoen met Colgate onderworpen aan een voortdurende controle met waarschuwingen voor mogelijke rode vlaggen. Alle rode vlaggen worden onderzocht en waar nodig worden corrigerende maatregelen genomen. Derden die namens Colgate in contact kunnen komen met een overheidsinstantie, moeten een uitgebreid due diligence-proces doorlopen voordat ze zakendoen met Colgate.

 

KLIMAATVERANDERING EN WATERBEHEER
Al vele jaren vragen wij onze belangrijkste Tier I-leveranciers en leveranciers van koolstofintensieve en waterintensieve materialen om deel te nemen aan het CDP Supply Chain Program Climate and Water Disclosures om ons te helpen de klimaateffecten en de bijbehorende waterrisico's en mogelijkheden in onze stroomopwaartse toeleveringsketen te begrijpen en aan te pakken.

Daarnaast helpen we door deze samenwerking met onze leveranciers onze productontwikkelaars en inkoopteams om onze meest koolstofintensieve en waterintensieve grondstoffen en verpakkingsmaterialen te begrijpen en te identificeren. Dit stelt ons in staat om materialen te kopen en producten te ontwerpen die de verwachtingen van Colgate op het gebied van milieubeheer ondersteunen.

Voor meer informatie over onze activiteiten op het gebied van klimaatverandering en waterbeheer verwijzen wij u naar het gedeelte over de planeet in ons online Duurzaamheidsrapport.

 

KERNPROGRAMMA’S VOOR VERANTWOORD INKOPEN
Naast de bovengenoemde beleidslijnen en initiatieven heeft Colgate de volgende kernprogramma's die onze vier pijlers en inzet ondersteunen. Derde partijen worden geselecteerd voor opname in een of meer van de kernprogramma's op basis van risicofactoren, waaronder; inherente land- of sectorrisico's, geselecteerde diensten die aan Colgate worden geleverd of cruciaal zijn voor het bedrijf van Colgate.

Verbeterd Leveranciersbeheer (ESM)
Het ESM-programma van Colgate is een wereldwijd risicobeoordelings- en auditproces voor onze grondstoffen-, verpakkingsleveranciers en contractfabrikanten, gericht op drie belangrijke gebieden:

  • Naleving van de kwaliteitsnormen en wettelijke voorschriften van Colgate om de kwaliteit en veiligheid van onze producten te waarborgen.
  • Kwaliteit van de service om een effectieve levering van Colgate-Palmolive producten aan onze klanten en consumenten te garanderen.
  • Naleving van goede milieumanagementprocessen en respect voor de veiligheid van werknemers en arbeidsrechten.

Sinds het begin van het ESM-programma zijn meer dan 7.000 leverancierslocaties beoordeeld op risico's en zijn meer dan 1.200 locaties geauditeerd.

Leveranciersbeoordeling Verantwoord inkopen (SRSA)
Het SRSA-programma (Supplier Responsible Sourcing Assessment) van Colgate is een risicobeoordelings- en auditprogramma dat specifiek gericht is op de naleving van sociale en milieunormen bij de productiefaciliteiten van Colgate, contractfabrikanten, leveranciers van grondstoffen en verpakkingsmateriaal, magazijnen en co-packers. Leveranciers worden geselecteerd voor een audit op basis van een risicobeoordeling en de naleving wordt geëvalueerd door middel van Sedex SMETA (Sedex Member Ethical Trade) 4-pijler-audits.

Sinds de start van het SRSA-programma hebben sinds 2019 meer dan 550 leveranciers en dienstverleners een risicobeoordeling uitgevoerd, waarbij meer dan 45% een sociale compliance-audit door een derde partij heeft uitgevoerd. Door middel van auditcorrecties heeft het SRSA-programma geholpen om eerlijke en veilige werkomstandigheden te garanderen voor meer dan 60.000 werknemers in de uitgebreide toeleveringsketen van Colgate.

Inzet tegen ontbossing
Colgate-Palmolive ondersteunt een visie van een toekomst zonder ontbossing. Wij streven ernaar bosgrondstoffen uit verantwoord beheerde bossen te werven. Ons beleid van geen ontbossing omvat de volgende bosproducten: palm, soja, rundertalg en materialen op basis van papier. Colgate heeft ook een stand alone beleid inzake de verantwoorde en duurzame inkoop van palmolie.

Belangrijke onderdelen van onze toezegging zijn het in kaart brengen en traceren van onze toeleveringsketen, de aankoop van gecertificeerde materialen op basis van palm, soja en papier, het controleren van de naleving van het beleid van Colgate door de leveranciers, lokale voorschriften en normen, zoals de minimumcriteria voor industriële veeteeltactiviteiten in het Braziliaanse Amazonegebied voor onze leveranciers van rundertalg en de implementatie van satellietbewakingscapaciteiten om potentiële ontbossingswaarschuwingen te identificeren en te beheren.

Daarnaast neemt Colgate deel aan tal van transformatieprojecten in Indonesië en Thailand die gericht zijn op het aanpakken van milieu- en sociale kwesties en op het opbouwen van verantwoorde productiecapaciteiten voor leveranciers.

Voor meer informatie over ons beleid, onze verbintenissen en activiteiten met betrekking tot ontbossing in onze toeleveringsketen verwijzen wij naar ons beleid inzake ontbossing, ons beleid inzake verantwoorde en duurzame inkoop van palmolie en het gedeelte over de planeet in het duurzaamheidsverslag van Colgate, Onze verbintenis om geen ontbossing te veroorzaken.

Mensenrechten en dwangarbeidprogramma
Colgate zet zich in voor de naleving van alle toepasselijke arbeidswetten, inclusief de moderne slavernijwetten in de landen waar wij actief zijn. Colgate heeft er altijd alles aan gedaan om mensen- en arbeidsrechten wereldwijd te respecteren en ondersteunt de universele verklaring voor de rechten van de mens van de Verenigde Naties en de International Labor Organization (ILO) Core Labor Standards. Daarnaast hebben we onze steun aan het Global Compact van de VN en zijn principes op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en anticorruptie bevestigd.

Colgate is lid van het Consumer Goods Forum (CGF) en steunt de sociale resolutie van het forum over dwangarbeid en de Priority Industry Principles; elke werknemer zou zich vrij moeten kunnen bewegen, geen enkele werknemer zou voor een baan moeten betalen en geen enkele werknemer zou schulden moeten maken of gedwongen moeten worden om te werken. 

Voor meer informatie over de inzet en activiteiten van Colgate ter ondersteuning van onze inzet voor het respecteren van mensen- en arbeidsrechten, verwijzen wij u naar ons duurzaamheidsrapport onder het hoofdstuk Mensen en onze jaarlijkse publicatie "Respecteren van mensenrechten en arbeidsrechten”.

Conflictdelfstoffen
Colgate-Palmolive steunt de beëindiging van het geweld en de schendingen van de mensenrechten door gewapende groepen in de Democratische Republiek Congo (DRC) en de buurlanden.

Conflictdelfstoffen verwijst naar grondstoffen, zoals goud, cassiteriet, columbiet-tantaliet (coltan), wolfraamiet en goud, met inbegrip van hun derivaten, tin, tantaal en wolfraam (3TG's), die afkomstig zijn uit een bepaald deel van de wereld waar het conflict zich voordoet en invloed heeft op de winning en handel in deze materialen.

Conflictdelfstoffen zijn afkomstig uit de Democratische Republiek Congo en aangrenzende landen, zoals Angola, de Republiek Congo, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Rwanda, Tanzania, Zambia, Burundi, Zuid-Soedan en Oeganda.

100% van onze leveranciers die momenteel 3TG's gebruiken, zijn beoordeeld en zij bevoorraden mijnen buiten de DRC en de buurlanden, of zij bevoorraden zich bij smelterijen en raffinaderijen die door het Conflict Free Sourcing Initiative als conflictvrij zijn aangewezen.

 Zie voor meer informatie; Ons beleid inzake Conflictdelfstoffen.

PARTNERSCHAPPEN
Colgate realiseert zich dat wij onze ambitieuze doelen niet alleen kunnen bereiken. Een cruciaal element van onze inzet voor verantwoorde inkoop is onze betrokkenheid bij en samenwerking met externe partners.

Voor meer informatie over de partnerschappen van Colgate kunt u terecht op de pagina 'Partnerschappen' op onze website over duurzaamheid.